• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Disciplina „Dreptul familei” oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşifundamentele ştiinţifice ale raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din: căsătorie, rudenia firească și civilă, precum şi raporturile asimilate de lege,sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

  • Partea a II-a a acestui curs universitar continuă prezentarea infracţiunilor, relative la protecţia autorităţii, a justiţiei, a serviciului, a familiei, precum şi a altor relaţii sociale (cum ar fi cele comerciale sau de afaceri, liniştea publică, sentimentul de omenie şi într-ajutorare, etc).
  • Disciplina „Drept procesual penal II” are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului public. Se urmăreşte ca studenţii să-şi însuşească noţiuni fundamentale cum ar fi: urmărirea penală, plângerea prealabilă, judecata în primă instanţă, apelul, recursul, contestaţia în anulare, revizuirea, recursul în interesul legii etc. Toate aceste elemente vor constitui o bază importantă în viitorul practicii lor juridice.
  • Disciplina Drept civil. Succesiuni are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului privat, constituind fundamentul acestei mari ramuri a dreptului. În abordarea problematicii acestei discipline, se va avea în vedere atât noutatea acesteia, cât şi necesitatea ca studenţii să-şi însuşească noţiunile ei elementare, acestea constituind un element important pentru viitoarea lor practică juridică. Disciplina Drept civil. Succesiuni se fundamentează pe noţiunile însuşite de studenţi prin parcurgerea disciplinelor „Drept civil. Partea generală. Persoanele” şi „Drept civil. Drepturi reale” şi, în acelaşi timp, pune bazele unei serii de discipline de ramură înrudite, cum ar fi, spre exemplu, „Drept procesual civil”, constituind, prin alcătuire şi coerenţă, un tot unitar. Noţiunile fundamentale din Drept civil. Succesiuni au în vedere, în principal, următoarele instituţii juridice: deschiderea moştenirii, condiţiile generale ale dreptului la moştenire; principiile care guvernează devoluţiunea legală a moştenirii; drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor, ale rudelor defunctului din cele patru clase de moştenitori legali şi ale comunei, oraşului/municipiului sau, după caz, statului; testamentul şi principalele dispoziţii ale acestuia; limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii; dreptul de opţiune succesorală; petiţia de ereditate şi partajul succesoral.

  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului